News

05.03.2018 - 16:40

EU Traktatens artikel 28 EG.

Vi upplevar under perioder att Skatteverket lägger hinder i vägen för våra kunder och ibland returnerar varorna till våran terminal i Tyskland. Med denna handlingen bryter Skatteverket/Konungariket Sverige mot fördrag artikel 28 EG och säväl Skatteverket och Konungariket Sverige är klara över detta.

Här hittar du Domstolems Dom från oktober 2007:

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62005CJ0186&lang1=da&type=TXT&ancr
Du kan välja mellan flera språk.

Här hittar du bra information om du tänker lämnnaett klagomål:

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_sv

.

BOOK MANUELT
Emner og Artikler
 Vad kunder säger (49)


FAQ

Alkohol från ett annat EU-land

Införsel av alkohol för eget bruk i samband med resa 
Du får föra in alkohol, utan att betala svensk alkoholskatt, till Sverige när du reser från ett annat EU-land under förutsättningen att:
  • alkoholen är avsedd för eget bruk eller för din familjs behov
  • du själv transporterar varorna till Sverige
  • och du är minst 20 år gammal 
Observera! 
För vissa områden utanför EU:s skatteområde, exempelvis Åland och Kanarieöarna, gäller reglerna för införsel av alkohol för eget bruk från ett land utanför EU.
 
Det finns ingen övre gräns för hur mycket alkohol du får föra in, men det ska vara för ditt eget eller din familjs* behov. Du får även ta med dig alkohol om du ska ha en fest till exempel bröllop eller födelsedagsfest där du bjuder på alkoholen vid evenemanget.

Du får däremot inte ta betalt för alkoholen även om det bara skulle täcka de kostnader du haft för inköpet.

* Familj avser närmast anhörig som du bor i samma hushåll med (till exempel hustru eller man). Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten i Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

Riktlinjer för bedömning om införseln är privat eller kommersiell
Rådets direktiv (2008/118/EEG) innehåller en referensnivå för privat bruk på 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin samt 110 liter öl. Referensnivåerna får bara användas som ett led i bevisningen och en helhetsbedömning måste alltid göras.

 
Det är den enskilde tulltjänstemannen som gör bedömningen vid gränspassagen om det är troligt att alkoholen är för eget bruk eller är att anse som kommersiell införsel.  
  
Det går alltså inte att få något förhandsbesked från Tullverket om en införsel av alkohol är att anse som införsel för eget eller kommersiellt bruk!
Beställning av alkohol för eget bruk 
Sedan den 1 juli 2008 är det tillåtet att föra in alkohol genom yrkesmässig befordran exempelvis ett transportföretag, eller annan oberoende mellanhand exempelvis en vän eller granne. Då ska köparen anmäla transporten till Skatteverket innan transporten påbörjas samt ställa en säkerhet för varorna till Skatteverket. Om du beställer alkohol genom någon annan ska du betala svensk alkoholskatt.

Den som kör varorna ska även medföra ett förenklat ledsagardokument som ska innehålla uppgifter om avsändaren, mottagaren, transportören och en beskrivning av varorna. Link 

Information om anmälan, att ställa säkerhet och förenklat ledsagardokument finns på Skatteverkets hemsida (länk nedan).

Vem ska betala alkoholskatten?

  • Svensk alkoholskatt ska betalas av köparen när köparen själv ordnar transporten av alkoholen till Sverige (oavsett om det är yrkesmässig transport, vän eller granne). Köparen ska då meddela Skatteverket innan transporten påbörjas och ställa säkerhet för varorna.

Beställa alkohol på internet

Jag har beställt alkohol från en transportör som säger att Tullverket har omhändertagit varorna, vad händer nu?
Svar: Du ska inte göra någonting. Varorna är under skatteutredning och du kommer att få ett brev från Tullverket.
 
Får jag beställa alkoholvaror via internet för personligt bruk från ett annat EU-land?
Svar: Ja, under förutsättning att du gör en anmälan och ställer säkerhet till Skatteverket. Det ska ske innan varorna transporteras från det andra EU-landet.
 
Vad händer om jag inte anmäler och ställer säkerhet men ändå beställer alkoholvaror via internet?
Svar: Om transporten med alkoholvarorna påträffas, beslutar Tullverket att omhänderta alkoholvarorna. Den skattskyldige påförs sedan beslut om skatt (alkoholskatt) samt ett transporttillägg som är 20 procent av alkoholskatten. 
 
Vad händer när jag har betalat in alkoholskatten?
Svar: Beslutet om omhändertagande av alkoholvarorna upphävs. Den som gör anspråk på varorna (skattskyldig/mottagaren) ansvarar för att de hämtas hos Tullverket. Om du har beställt alkoholvaror inklusive transport, bör du göra upp med transportören om vem som ska hämta alkoholvarorna. Om transportören hämtar ska du ge denne en fullmakt.

Vad händer om jag inte betalar in alkoholskatten och transporttillägget?
Svar: Har skatten inte betalats inom en månad får Tullverket besluta om att alkoholvarorna ska förstöras.

Observera! Skyldighet att betala skatt och transporttillägg kvarstår, oavsett om alkoholvarorna har förstörts eller inte. 
 
Vad händer med mina alkoholvaror om jag har anmält och ställt säkerhet till Skatteverket?
Svar: Påträffar Tullverket en sändning med alkoholvaror som är anmäld till Skatteverket och säkerhet ställd upphävs omhändertagandet omedelbart. Varorna återställs till transportören.
 
När alkoholvarorna har förts in till Sverige ska alkoholskatten redovisas. Detta görs genom att en deklaration lämnas in till Skatteverket. Deklarationsblanketten skickas ut från Skatteverket då anmälan och säkerhet för skattens betalning mottagits. Deklarationsblanketten ska vara Skatteverket tillhanda senast 5 dagar efter den dag då varorna fördes in till Sverige. 

Anmälan Införsel – Privatperson – Alkoholskatt

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Skattesatser och mer information finns på Skatteverkets webbplats.

(Tullverket: Alkohol från ett annat EU-land)Transaver GmbH
Industrieweg 30
D-24937 Flensburg
Tel SE: +46 (0)406 456 456
E-mail: 
Quick Link
Track the Pack
Kundetjänst
F.A.Q
IT & Intergration
API & Webservices